Giften en Donaties

Donaties
De stichting Vrienden van de Magnuskerk is afhankelijk van haar donateurs. Voor minimaal € 20,- per jaar ben u al donateur, maar een hoger bedrag is uiteraard welkom!

Als donateur ontvangt u de begunstigers brief. Tevens kunt u 2 concerten uit de serie 'Muziek uit Anloo' gratis bezoeken.

Nalatenschap
U kunt de stichting Vrienden van de Magnuskerk door de notaris laten opnemen in uw testament.

Giften
Giften aan de stichting Vrienden van de Magnuskerk zijn gedeeltelijk aftrekbaar voor de belasting. U kunt doormiddel van bankafschriften aantonen dat u een gift heeft gedaan.

Voor gewone giften geldt een drempel bedrag. Dit is 1%  van uw drempel inkomen, met een minimum van € 60,-.

Periodieke giften
Een periodieke gift aan de stichting mag u altijd aftrekken, mits deze aan de volgende voorwaarden voldoet.

U sluit een contract met de stichting af, waarin de volgende afspraken gemaakt zijn:

Voor de aftrek van periodieke giften met of zonder notaris geldt geen fiscale drempel en geen maximum.

Uw gift is welkom op bankrekening: NL64 RABO 03029.30.000 t.n.v.
Stichting Vrienden van de Magnuskerk Anloo.

Inlichtingen: Klaas Wildeboer, notariaat Vries, tel. 0592-541219

Agenda

Nieuws