Donateur

U kunt het doel en de activiteiten van de Stichting 'Vrienden van de Magnuskerk' steunen door begunstiger te worden: stort dan minimaal € 20,- per jaar op NL64 RABO 03029.30.000 t.n.v. Stichting 'Vrienden van de Magnuskerk' onder vermelding van 'nieuwe donateur'.

Donateurs ontvangen minimaal twee keer per jaar een begunstigerbericht. Zij kunnen één concert uit de serie Muziek in Anloo gratis bezoeken. Het donateurbewijs ontvangt men bij een bezoek aan een concert.

Correspondentieadres en algemene inlichtingen
Stichting 'Vrienden van de Magnuskerk': P. Brood, email:p.brood@planet.nl, Herehof 22, 9725 AZ Groningen tel: 050-3135187.
concerten: Doewe Kraster tel.0598619786

Stichting Etstoel: mw. J.J. Scholtens; tel: 0592-272628.

E-mail
Per e-mail info@magnuskerk.nl is de Stichting te bereiken. Vragen over concerten of suggesties voor concerten zijn welkom.

Privacyverklaring Stichting Vrienden van de Magnuskerk
Om haar donateurs op een goede manier van dienst te kunnen zijn verwerkt Stichting persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In onze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.
 

Stichting gebruikt persoonsgegevens, zoals naam en adres, alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten en bewaart deze niet langer dan noodzakelijk.
Wij treffen alle maatregelen die binnen onze mogelijkheden liggen en redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden om uw gegevens te beschermen.


Algemeen Grondslag
Stichting verwerkt persoonsgegevens in een donateurs bestand, voor de uitvoering van een overeenkomst of met toestemming van de betrokken persoon. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens en verstrekken geen gegevens aan derden.


Beveiliging
Uw persoonsgegevens worden bewaard op een beveiligd informatiesysteem van Stichting. Stichting neemt adequate maatregelen om te zorgen dat deze beveiliging op orde is en hanteert actuele gedragscodes voor de behandeling van persoonsgegevens.


Inzage, correctie of verwijdering
U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@magnuskerk.nl.  Na verificatie of u echt de persoon bent die in het donateursbestand geregistreerd staat zullen wij uw verzoek verder in behandeling nemen.
Indien u via de website een product besteld, worden uw persoonsgegevens automatisch verzonden naar het mail adres: info@magnuskerk.nl. Deze mail wordt in het jaar van verzending bewaard en daarna vernietigd.
Als u een email stuurt naar het email adres van de stichting (info@magnuskerk.nl)  wordt deze mail in het jaar van verzending bewaard en daarna vernietigd.
Voor vragen en opmerkingen over het gebruik van persoonsgegevens kunt u mailen naar info@magnuskerk.nl
 

 

 

Agenda

Nieuws